Statut

Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01 i 11/02) te članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi(Narodne novine, broj 76/93 i 11/94). Osnivačka skupština Robotičko informatičkog kluba Popovača na sjednici održanoj 10. lipnja 2011.godine u Popovači donosi

 

STATUT

ROBOTIČKO INFORMATIČKOG KLUBA POPOVAČA

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci i djelatnosti kojima se ciljevi postižu, javnost rada, članstvo, prava, obveze, rješavanje sporova i odgovornost članova, ustrojstvo, upravljanje, imovina, prestanak postojanja i ostala pitanja važna za rad Robotičko informatičkog kluba Popovača, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva te svojih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti.

 

Članak 2.

Robotičko informatički klub Popovača (u daljnjem tekstu: Klub) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u tehničkoj kulturi.

Djelatnost Kluba čine promidžba i razvitak robotike i informatike i od značenja je za unaprjeđenje i promicanje tehničke kulture kao sastavnice opće kulture, čimbenika razvitka osobnosti i razvojnog resursa.

 

Članak 3. 

Klub je neprofitna pravna osoba s vlastitim žiro-računom i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske koji vodi Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Članak 4. 

Puni naziv pod kojim Klub djeluje glasi: Robotičko informatički klub Popovača.

Skraćeni naziv Kluba jest: RIK Popovača.

Sjedište Kluba je u Popovači.

Klub djeluje na području općine Popovača.

 

Članak 5.

Klub ima pečat čiju uporabu naputkom uređuje Izvršni odbor.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst »Robotičko informatički klub«, a u sredini kruga piše Popovača.

 

Članak 6.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik(ca) i tajnik(ca).

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

Članak 7.

Klub se dragovoljno udružuje u saveze i zajednice udruga čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njegovim ciljevima i djelatnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva djelovanja određenih ovim Statutom.

Klub se odlukom Skupštine udružuje u Zajednicu tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije, te u općinske, županijske i nacionalne strukovne saveze udruga tehničke kulture.

O članstvu u zajednicama i savezima udruga i o istupanju iz članstva odlučuje Skupština Kluba.

 

Članak 8.

Temeljni ciljevi Kluba jesu:

 • promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje i na razvitak osobnosti;
 • razvitak i promicanje tehničke kulture, a osobito robotike i informatike,te postignuća i rada svojih članova;
 • zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova;
 • znanstveno i tehničko opismenjivanje, tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje, te omogućivanje što većem broju građana, posebice djece i mladeži, stvaralačkog izražavanja i potvrđivanja sposobnosti, znanja i vještina;
 • zalaganje za širenje i primjenu znanstvenih i tehničkih postignuća po mjeri zakona održivog razvitka i čovjeka dostojnog života;
 • unaprjeđivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i inovacija u robotici i informatici;
 • njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti robotike i informatike, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima bez obzira na dob, spol, rasnu, nacionalnu, vjersku, političku pripadnost, društveni položaj i svjetonazor;
 • sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

 

Članak 9.

Ciljeve iz članka 8. ovoga Statuta Klub postiže sljedećim djelatnostima:

 • stvaranjem i unaprjeđenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana za bavljenje robotikom i informatikom iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici;
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala znanstveno-tehničkih dostignuća;
 • poticanjem, usklađivanjem i unaprjeđivanjem sveukupnih aktivnosti članova u robotici i informaticikako bi učinkovitije zadovoljavali svoje osobne i zajedničke te javne potrebe u tehničkoj kulturi;
 • izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja;
 • popularizacijom znanstvenih i tehničkih dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose njihovom razumijevanju, širenju i primjeni od što većeg dijela pučanstva, naročito mladih, te poticanju za bavljenje tehničkim sadržajima;
 • održavanjem natjecanja, susreta, izložbi, revija i sličnih priredbi te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama drugih priređivača;
 • nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je Klub vlasnik ili korisnik;
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s udrugama tehničke kulture;
 • obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

 

Članak 10.

Klub može radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunije korištenje raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima postiže Statutom utvrđene ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti ili osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Klub se djelatnostima iz stavka 1. bavi sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi i drugim propisima i ako njihovim obavljanjem ostvari dobitak, dobitak koristi isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 8. i 9. ovoga Statuta.

Odluku o načinu na koji će se Klub baviti djelatnostima iz stavka 1. ovoga članka donosi Izvršni odbor.

                       

Članak 11.

Djelovanje Kluba i rad svih njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima.

Klub javnost rada osigurava otvorenošću sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem web-stranice, sredstava javnog priopćivanja, glasila, izvještavanjem saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružen, Hrvatske zajednice tehničke kulture – poglavito za evidencije u sklopu informacijskog sustava tehničke kulture od interesa za Republiku Hrvatsku, te izvještavanjem državnih tijela.

                       

Članak 12.

Klub članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, u zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćivanjem i odgovorima na upite, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela Kluba, putem sredstava javnog priopćivanja, web-stranice ili na druge pogodne načine.

                       

Članak 13.

Klub može javnost sa sjednica tijela isključiti ili uskratiti obavijesti i uvid u spise samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom ili drugom tajnom; razmatranja planova i programa Kluba čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti interese obrane i sigurnosti Republike Hrvatske; stegovnog postupka zbog teške povrede javnog morala, te zatraži li to nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležno državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je Klub udružen.

                       

Članak 14.

Članom Kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske bez obzira na rasu, spol, spolnu orijentaciju, nacionalnost, vjeru, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje.

Strani državljanin može postati članom ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana poslovna viza ili je na produženom boravku u Republici Hrvatskoj dulje od jedne godine i ako država čiji je državljanin to dopušta građanima Republike Hrvatske.

Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom Kluba ako prihvate ovaj Statut, prava i obveze što iz njega proizlaze, a pod uvjetima i na način utvrđene za pojedine kategorije članova.

Odredbe vezane za članstvo i članarine, oblik i sadržaj popisa članova te način njegova vođenja dodatno se uređuju Pravilnikom o članstvu.

                       

Članak 15.

Član Kluba može imati sljedeći status:

 • redoviti član
 • mladi član
 • podupirući član
 • počasni odnosno zaslužni član.

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka 14. Ovoga Statuta, ako se s tim složi Izvršni odbor Kluba.

Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina.

Podupirućim članom postaje građanin odlukom Izvršnog odbora koji redovito novčano ili drukčije materijalno podupire ili značajnom jednokratnom potporom (donacijom) pomogne razvoj Kluba i izvođenje programa, ako se prethodno s tim suglasi.

Počasnim (zaslužnim) članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i postizanje ciljeva Kluba. Počasnog člana proglašava Skupština Kluba temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

                       

Članak 16.

Osoba koja želi postati članom Kluba podnosi:

 • vlastoručno potpisanu pristupnicu,
 • dokaz o državljanstvu.

Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu supotpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

Članom Kluba postaje se upisom u Matičnu knjigu Kluba, koju vodi tajnik Kluba.

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica čiji izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

                       

Članak 17.

Prava i obveze članova jesu:

 • bavljenje robotikom i informatikomkoristeći imovinu i stručnu pomoć Kluba, a u skladu s odlukama Izvršnog odbora;
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Kluba i u rješavanju drugih pitanja od zajedničkog interesa;
 • skrb o razvitku, unaprjeđenju i promicanju Kluba;
 • dobivanje obavijesti o radu Kluba;
 • iznošenje mišljenja i prijedloga za učinkovitije ostvarivanje ciljeva i djelatnosti, te pokretanje rasprave o djelatnosti i radu Kluba;
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad;
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba, te pisanih i uobičajenih pravila rada i kodeksa ponašanja u robotici i informatici;
 • odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Kluba i preuzetih obveza;
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Kluba;
 • redovito plaćanje članarine;
 • čuvanje imovine Kluba.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovoga Statuta, sudjelovati u upravljanju Klubom, te birati i biti biran u tijela Kluba.

Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu u dogovoru s Izvršnim odborom.

Prava i obveze stječu se danom prijama u članstvo.

                       

Članak 18.

Redoviti i mladi članovi plaćaju članarinu, čiji iznos određuje Izvršni odbor krajem godine za iduću kalendarsku godinu. Skupština može donijeti odluku o oslobađanju od obveze plaćanja članarine za određene članove.

                       

Članak 19.

Članu(ici) Kluba mogu se zbog povrede zakonskih propisa i ovoga Statuta, djelovanja protivnog ciljevima i zadaćama, nanošenja štete interesima Kluba, narušavanja ugleda drugih članova, te neopravdanog neispunjenja članskih obveza, na prijedlog Nadzornog odbora, ili najmanje tri člana Skupštine ili najmanje tri člana Izvršnog odbora, izreći ove stegovne mjere (kazne):

 • opomena;
 • uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba (suspenzija);
 • isključenje iz članstva Kluba.

Izricanju odluke o uskrati prava i isključenju iz članstva prethodi pismeno upozorenje, kojim se članu(ici) ukazuje na nedostatke u radu i predlažu mjere i rokovi za njihovo otklanjanje, a može se tražiti i pismeno očitovanje člana(ice).

Sve stegovne mjere izriče Izvršni odbor većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

                       

Članak 20.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član(ica):

 • teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Kluba;
 • svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba;
 • ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Kluba i djeluje protivno njima;
 • ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze;
 • nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Kluba.
 • popis nedostataka u radu člana(ice) s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;
 • utvrđenu odgovornost i što član(ica) treba poduzeti, te
 • rok u kojem član(ica) ima poduzeti korake iz alineje 2. i o tome izvijestiti Skupštinu.


Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

 • popis nedostataka u radu člana(ice) s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;
 • utvrđenu odgovornost i što član(ica) treba poduzeti, te
 • rok u kojem član(ica) ima poduzeti korake iz alineje 2. i o tome izvijestiti Skupštinu.

 

                       

Članak 21.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba izriče se članu(ici), koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 20. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je opomenut(a) i ugrozi ostvarivanje programa Kluba.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba traje dok član(ica) na ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje dvije godine.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Kluba, te u programima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu koje priprema i izvodi Klub ili drugi priređivači za koje Klub odabire sudionike.

Član(ica) kojem je izrečena suspenzija ima pravo žalbe Skupštini Kluba. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati u prvom redovitom ili u izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

                       

Članak 22.

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu(ici) može izreći zbog:

 • trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Kluba;
 • nanošenja teške štete interesima i ugledu Kluba;
 • nanošenja materijalne štete Klubu i njegovim članovima.


Odluku o isključenju iz članstva donosi Izvršni odbor. Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti iz prethodnog stavka te ako se za nj izjasne dvije trećine ukupnoga broja članova Izvršnog odbora. Na tu odluku član može podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

                       

Članak 23.

Osim isključenjem, članstvo u Klubu prestaje:

 • prestankom djelovanja Kluba,
 • svojevoljnim istupom,
 • brisanjem


Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave člana.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesečja u godini i uslijed smrti.

                       

Članak 24.

Klubom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko izabranih članova u druga tijela Kluba, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

                       

Članak 25.

Tijela upravljanja i nadzora Kluba jesu:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor

                       

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom, a tvore je redoviti članovi.

Skupština radi u sjednici, koja može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovito zasjedanje održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine, a izvanredno kada za to postoje važni razlozi.

                       

Članak 27.

Redovitu sjednicu Skupštine saziva predsjednik(ca) Kluba kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, dostavljanjem pisanog poziva.

Poziv na redovito zasjedanje Skupštine mora sadržavati dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, te prijedlog dnevnoga reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima na dnevnom redu.

Poziv se dostavlja članovima Skupštine najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Zasjedanje Skupštine je javno i osim članova Kluba mogu mu nazočiti predstavnici vlasti i gosti, koje poziva predsjednik/ca Kluba.

                       

Članak 28.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati predsjednik(ca) Kluba na vlastiti poticaj, na zahtjev Izvršnog ili Nadzornog odbora ili na pisani zahtjev najmanje jedna trećina članova Kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik(ca) ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od zaprimljenog zahtjeva predlagatelja iz prethodnog stavka, sjednicu mogu sazvati predlagatelji.

Sazivači izvanredne sjednice Skupštine dužni su u poziv uvrstiti prijedlog dnevnoga reda, te odrediti dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

U izvanrednoj sjednici Skupština razmatra samo ona pitanja zbog kojih je sazvana.

                       

Članak 29.

Skupštinom predsjedava predsjednik(ca) Kluba, a u njegov(zin)oj odsutnosti Skupština na početku zasjedanja javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika(ce) biraju nazočni članovi.

Predloženike za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

                       

Članak 30.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici pribiva više od polovice članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon trideset minuta čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje trećina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada je ovim Statutom određena druga većina ili Skupština odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

                       

Članak 31.

Skupština Kluba:

 • donosi i mijenja Statut, poslovnik o svome radu i druge akte utvrđene Statutom;
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba
 • utvrđuje ciljeve i politiku razvitka Kluba;
 • donosi i mijenja Program rada i godišnji financijski plan Kluba;
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu i godišnji financijski izvještaj Kluba;
 • bira i razrješuje predsjednika(cu) Kluba;
 • bira i razrješuje tajnika(cu) Kluba;
 • bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
 • prema potrebi osniva i imenuje radna tijela Kluba, te im utvrđuje zadaće;
 • odlučuje o članstvu Kluba u savezima i zajednicama udruga te bira i razrješuje zastupnike odnosno predstavnike Kluba u njima;
 • odlučuje o žalbama članova;
 • proglašuje počasne članove Kluba;
 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Kluba dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova Skupštine;
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom, koje Statutom ili odlukom nije stavila u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

                       

Članak 32.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Kluba, koje obnaša svoje poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

                       

Članak 33.

Izvršni odbor ima tri člana koje bira Skupština: Predsjednik i tajnik kluba su članovi po položaju.

Treći član Izvršnog odbora bira se, na prijedlog predsjednika/ce Kluba na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

                       

Članak 34.

Izvršni odbor radi i odlučuje u sjednicama koje održava po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor saziva i njime rukovodi predsjednik(ca) Kluba, a u slučaju njegove(zine) spriječenosti tajnik(ca). Predsjednik(ca) saziva sjednicu Izvršnog odbora po svojoj odluci ili kada to zatraži Nadzorni odbor ili tajnik(ca).

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svih članova(ca). O postupovnim pitanjima odlučuje većinom glasova nazočnih članova ako sjednici pribiva natpolovičan broj članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik(ca), a supotpisuju ga tajnik i predsjednik.

Zaključci se stavljaju na oglasnu ploču i šalju članovima Izvršnog i Nadzornog odbora.

                       

Članak 35.

Izvršni odbor:

 • ustrojava i vodi rad i poslovanje Kluba između sjednica Skupštine;
 • skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama;
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština;
 • upravlja imovinom Kluba i utvrđuje prijedlog financijskog plana i izvještaja;
 • odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime Kluba;
 • priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini Kluba;
 • razmatra rad predstavnika u zajednicama, savezima i drugim udrugama;
 • odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada;
 • donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine;
 • djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika(ce) Kluba;
 • predlaže počasne članove Kluba;
 • imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke;
 • donosi odluku o računopolagatelju;
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj idućoj sjednici;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima i koje mu povjeri Skupština.


Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

                       

Članak 36.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i rad Izvršnog odbora u granicama povjerenih im ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnome odboru.

Izvršni odbor i svaki njegov član(ica) mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka mandata na koji su birani.

Pojedini/a član(ica) Izvršnog odbora i Odbor u cjelini mogu opozvani ako:

 • ne ispunjavaju ovim Statutom i odlukama Skupštine utvrđene obveze;
 • postupaju protivno odredbama ovoga Statuta i politici koju je utvrdila Skupština.


Opoziv člana(ice) Izvršnog odbora Skupštini može predložiti Izvršni odbor, predsjednik(ca) Kluba ili najmanje pet članova Skupštine.

Postupak opoziva isti je kao i postupak izbora.

U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika(ce) Kluba, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora.

Pojedinom članu(ici) Izvršnog odbora prestaje dužnost odlukom Skupštine ako izgubi svojstvo člana Kluba.

 

Članak 37.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Kluba te skrbi o zaštiti pravilnosti poslovanja Kluba.

Nadzorni odbor ima predsjdnika(cu) i dva člana koje iz svog sastava predlaže i bira te razrješuje Skupština. Član(ica) Nadzornog odbora istodobno ne može biti član(ica) Izvršnog odbora.

Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani pod uvjetima i na način opoziva članova(ica) Izvršnog odbora.

                       

Članak 38.

Nadzorni odbor prati i nadzire:

 • provođenje Statuta i drugih općih akata te odluka tijela Kluba,
 • odgovorno i gospodarski svrsishodno raspolaganje imovinom Kluba.


Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik(ca), a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova(ica).

Nadzorni odbor o svojim nalazima i mišljenju izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

Tijelo kojemu je izvještaj upućen obvezno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i poduzeti mjere za koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, ili predložiti poduzimanje takvih mjera.

O svom djelovanju i rezultatima nadzora Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

                       

Članak 39.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova Skupština ili Izvršni odbor mogu osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za izvjesne poslove imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlasti, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku(ci) Kluba i Izvršnom odboru neposredno pomažu stručnjaci i stručni timovi za obrazovne programe namijenjene mladeži i građanima, za manifestacije te za marketing. Rad voditelja timova usklađuje predsjednik(ca) Kluba.

                       

Članak 40.

Predsjednik(ca) Kluba dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran/a državljanin(ka) Republike Hrvatske i redoviti/a član(ica) Kluba. Predsjednik(ca) Kluba je ujedno i predsjednik(ca) Izvršnog odbora.

Za predsjednika(cu) Kluba može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje tri (3) članova Skupštine, a izabran je predloženik kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Mandat predsjednika(ce) traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

                       

Članak 41.

Predsjednik Kluba:

 • zastupa i predstavlja Klub;
 • pokreće i rukovodi radom Kluba, te usklađuje rad njegovih tijela;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o javnosti rada Kluba i njegovih tijela;
 • skrbi o imovini Kluba i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Kluba,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.


Predsjednik(ca) se brine da rad Kluba bude pravilan i zakonit, te u skladu sa ciljevima i razvitkom tehničke kulture.

                       

Članak 42.

Predsjednik(ca) Kluba odgovara za svoj rad Skupštini.

Predsjedniku(ci) dužnost može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran(a) pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za članove Izvršnog odbora, s tim što mu/joj dužnost prestaje kada to odluči Skupština.

 

Članak 43.

Klub ima tajnika, koji:

 • zastupa i predstavlja Klub;
 • odgovara za ispunjavanje zakonom, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Kluba;
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;
 • vodi popis članova i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama;
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Kluba;
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Kluba;
 • vodi zapisnike i pismohranu Kluba;
 • zajedno s predsjednik(c)om ustrojava suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica, te nadležnim državnim tijelima;
 • obavještava članstvo i javnost o radu i djelovanju Kluba;
 • pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih obveza i dužnosti;
 • obavlja i druge poslove koje su mu(joj) odlukom stavili u nadležnost Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik(ca) Kluba.

                       

Članak 44.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik Kluba poslove obnaša dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku(ci) Kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

                       

Članak 45.

Klub može svojim članovima, organizacijama i pojedincima dodjeljivati nagrade i priznanja za zasluge, dostignuća i prinos razvoju Kluba.

Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

                       

Članak 46.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva stečena:

uplatom članarine,
obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti,
dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
priređivanjem igara na sreću sukladno posebnim propisima,
dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera,

 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • imovinska prava.


Cjelokupna imovina čini sredstva za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Kluba.

                       

Članak 47.

Klub može stjecati imovinu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Dobit koji Klub ostvari čini njegovu imovinu, te s njom raspolaže sukladno ovlastima tijela Kluba.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

                       

Članak 48.

Klub za obveze odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

                       

Članak 49.

Financijsko-materijalno poslovanje Klub obavlja sukladno propisima o financijskom poslovanju neprofitnih pravnih osoba i aktima tijela Kluba.

                       

Članak 50.

Stručne i administrativne poslove za Klub obnaša tajnik(ca) Kluba.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u Klubu, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje osigurati ugovorom o djelu ili o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik(ca) ili tajnik(ca) Kluba u skladu s financijskim planom.

                       

Članak 51.

Klub prestaje djelovati kada to odluči Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja svojih članova, odnosno zbog drugih zakonom propisanih razloga.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, o imovini odlučuje Skupština.

                       

Članak 52.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik(ca), Nadzorni odbor i pet članova Kluba.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta pripremaju predsjednik(ca) i tajnik(ca), utvrđuje ga Izvršni odbor i upućuje na raspravu članovima Skupštine Kluba radi pribavljanja mišljenja i prijedloga, s time da u roku od 15 dana po prijemu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima.

                       

Članak 53.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

                       

Članak 54.

Pravo tumačenja Statuta ima Skupština Kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih akata ima Izvršni odbor.

                       

Članak 55.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči Kluba.

                       

Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

 

U Popovači 10. lipnja 2011.

 

                                                                                    Predsjednik Kluba RIK Popovača

                                                                                                 Vlado Lendvaj

Smještaj ovih stranica sponzorira EURONET

Postani član kluba

Pridruži nam se !

Preuzmi prijavnicu ovdje , ispuni ju i pošalji na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili ju donesi osobno na jedan od termina u kojima se održavaju naše radionice.

RIK na Facebook-u

Donacije

Donate


Broj računa PBZ:
2340009-1110491689

IBAN:
HR6723400091110491689